Alterra, Wageningen UR

Alterra is hèt Nederlandse kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt samen met o.a. de Wageningen Universiteit deel uit van Wageningen University and Research Centre. Alterra levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water en klimaat, bodem, milieu, natuur en biodiversiteit, bos en landschap, duurzaam ruimtegebruik, geo-informatie en remote sensing.

Alterra en RichWaterWorld
Het project RichWaterWorld onderzoekt hoe je binnen Park Lingezegen tijdelijke berging van hoogwaterpieken kunt combineren met het vasthouden van neerslagoverschot en tevens met natuurlijke waterzuivering. Doel is om de oplossingen voor deze regionale wateropgaven zo goed mogelijk te combineren met regionale opgaven voor duurzame energie, natuur en recreatie. Deze integrale benadering is een speerpunt van het onderzoek bij Alterra. Ook in het Deltaprogramma is Alterra actief betrokken bij creatieve oplossingen voor wateropgaven voor veiligheid en zoetwater voorziening, waarbij tevens kansen voor natuur en duurzame economie worden benut. Het project RichWaterWorld stelt ons in de gelegenheid om de effectiviteit en haalbaarheid van oplossingen op regioschaal modelmatig en veldexperimenteel in beeld te brengen. Omgaan met onzekerheden op korte termijn (weersverwachtingen) en lange termijn (klimaatverandering) is een karakteristiek aspect in ons onderzoek.

Alterra heeft een bijdrage in: